baskentosb.org Ba?kent Organize Sanayi B?lgesi

UPbaskentosb.org
Title: Ba?kent Organize Sanayi B?lgesi
Description: Ba?kent Organize Sanayi B?lgesi (Gelecegin Sanayi Kenti)
Keywords: Ba?kent OSB, Baskent, Organize Sanayi B?lgesi, ?adi Türk, Kosgeb, E?itim, Gazi üniversitesi, ?novasyon, Inovasyon, gelecegin sanayi kenti
baskentosb.org is ranked 3 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,741. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. baskentosb.org has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

baskentosb.org Information

baskentosb.org Information,baskentosb.org IP Address,baskentosb.org DNS Server

Website / Domain: baskentosb.org
Website IP Address: 188.40.254.222
Domain DNS Server: ns2.interaktifhosting.com,ns1.baskentosb.org

baskentosb.org Rank

Alexa Rank: 4237630
Html Domain Rank: 3/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

baskentosb.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,741
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $389
Yearly Revenue: $4,741
Daily Unique Visitors 1,195
Monthly Unique Visitors: 35,850
Yearly Unique Visitors: 436,175

baskentosb.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Thu, 22 Feb 2018 20:03:44 GMT

baskentosb.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Ba?kent OSB 21 4.90%
Baskent 0 0.00%
Organize Sanayi B?lgesi 1 0.47%
?adi Türk 1 0.18%
Kosgeb 0 0.00%
E?itim 2 0.24%
Gazi üniversitesi 0 0.00%
?novasyon 0 0.00%
Inovasyon 0 0.00%
gelecegin sanayi kenti 0 0.00%

baskentosb.org Traffic Sources Chart

baskentosb.org Alexa Rank History Chart

aleax

baskentosb.org Html To Plain Text

Ba?kent Organize Sanayi B?lgesi Ana Sayfa ileti?im Hakk?m?zda Y?NET?M Y?netim Kurulu ? Y?netim Kurul üyeleri denetim kurulu B?lge Müdürlü?ü ? B?lge Müdürü B?lge Müdür Yard?mc?s? B?lge Müdür Asistan? Yap? ve imar Elektrik Bilgi ??lem Mekanik ve Do?algaz ?evre Muhasebe ve Finans idari i?ler Kat?l?mc? ?li?kileri ve Organizasyon E?itim ve Projeler Firmalar POL?T?KAMIZ Haberler BASINDA BA?KENT OSB DUYURULAR DERNE??M?Z BüLTENLER?M?Z ?NSAN KAYNAKLARI E??T?M KüMELER ANKARA VAL?S? ERCAN TOPACA, BüROKRATLARLA BA?KENT OSB’YE ?IKARMA YAPTI [17.03.2017] ?.MEL?H G?K?EK “BA?KENT OSB ?LE GURUR DUYDUM!” [14.02.2017] SORUNSUZ B?R BA?KENT OSB ???N! BASAD ?LE DAHA Gü?Lü ?L??K?LER [24.12.2016] HABERLER ANKARA VAL?S? ERCAN TOPACA, BüROKRATLARLA BA?KENT OSB’YE ?IKARMA YAPTI [17.03.2017] Vali Topaca Ba?kanl???’nda Ba?kent OSB’de yap?lan toplant?da, daha ?ok yat?r?m ve daha ?ok istihdam i?in sanayicilerin ?nündeki engellerin kald?r?lmas? ve bu konuda kamunu sa?layabilece?i destek konu?uldu. Ankara Valisi Ercan Topaca, sanayicinin daha ?ok yat?r?m yapmas?, daha ?ok istihdam olana?? sa?lamas? i?in... Okumaya devam et → ?.MEL?H G?K?EK “BA?KENT OSB ?LE GURUR DUYDUM!” [14.02.2017] Ba?kent OSB’yi ziyaret eden Ankara Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek, g?rdü?ü müesseselerin kendisini Avrupa’n?n üstünde gibi hissetmesine yol a?t???n? belirtirken, “Samimi olarak s?ylüyorum; gurur duydum” dedi. G?k?ek’ten Ba?kent OSB’ye ?vgü: “Avrupa’n?n üstündesiniz.” “Ankara’n?n... Okumaya devam et → SORUNSUZ B?R BA?KENT OSB ???N! Ba?kent OSB y?netimi, kat?l?mc?lar? fabrikalar?nda ziyaret ederek sorunlar? ilk elden ??reniyor. Ba?kent OSB-Kat?l?mc? diyalo?u, sorunlar?n yerinden tespiti ile devam ediyor. Ba?kent OSB Y?netimi ?adi Türk ba?kanl???nda tüm y?netim ve denetim kurulu üyeleriyle b?lge y?neticilerinin de bulundu?u kalabal?k bir heyet... Okumaya devam et → BASAD ?LE DAHA Gü?Lü ?L??K?LER [24.12.2016] BASAD, üyelerini aileleriyle birlikte kayna?t?rmak ve aralar?ndaki dayan??ma duygusunu geli?tirmek amac?yla iki etkinli?e daha imza att? Ba?kent OSB’li sanayicilerin aralar?ndaki i?birli?ini geli?tirip gü?lendirmek amac?yla kurduklar? Ba?kent Sanayiciler Derne?i (BASAD), üyelerin aidiyet ve i?birli?i duygusunu geli?tirmek... Okumaya devam et → BASINDA BA?KENTOSB E?itim Kurumlar? A??l?? T?reni Bas?n Haberleri Okumaya devam et → Ba?kent OSB’de 89 OSB Bulu?tu SANAY? GAZETES? Okumaya devam et → Ba?kent OSB’den ASELSAN’a Ziyaret POSTA (14.08.2015) Okumaya devam et → Ba?kent OSB ve Polatl? Belediyesi Aras?nda ?stihdam Protokolü ?mzaland?. ?mza t?renine ait ?e?itli bas?nda ??kan haberler alt k?s?mda g?sterilmi?tir. http://www.haberler.com http://www.memleket.com.tr http://www.radikal.com.tr http://www.sanayigazetesi.com.tr http://www.turkiyebulteni.com ZAFER... “OSB’ler ‘yenile?imi’ KE?FETMEL?” Sanayi Gazetesi (13-19 Nisan 2015) Okumaya devam et → ?in’den Avrupa’ya lojistik merkez Hürriyet gazetesi internet sitesi Okumaya devam et → Sanayici Olmak Sanayi gazetesi internet sitesi Okumaya devam et → Ba?kent OSB At?ksu Ar?tma Tesisi a??l??? yap?ld?. (?nternet Haberleri) Okumaya devam et → DUYURULAR Ba?kent OSB Bas?n Duyurusu HALKIMIZA DUYURULUR Herkes gibi Ba?kent OSB y?neticileri, kat?l?mc?lar? ve ?al??anlar? da 15-16 Temmuz 2016 gecesi Türkiye’de ya?anan kalk??maya ibretle ve hayretle... Sanayi Sicil Belgesi Hk. [27.04.2016] Okumaya devam et → Yap?m ??i ??in ?hale ?lan? [31.03.2016] ?HALE DOSYALARI Okumaya devam et → Mal Al?m? ??in ?hale ?lan? [23.02.2016] ?HALE DOSYALARI Zeyilname Okumaya devam et → Yap?m ??i ??in ?hale ?lan? [22.02.2016] ?HALE DOSYALARI Okumaya devam et → 29.11.2015 tarihli Genel Elektrik Kesintisi hk. Okumaya devam et → KAL?TE BELGELER?M?Z ISO-9001:2008 ISO-14001:2004 OHSAS 18001 Ruhsat ??lemler? Arsa Tahsis ??lemleri Ruhsatland?rma Sistemi Projeler Yap? Ruhsat? Yap? Kullan?m ?zin Belgesi Yap? ?le ?lgili Esaslar Tapu Verilme Esaslar? ??yeri A?ma ve ?al??ma Ruhsat? Hizmet Bedelleri Do?algaz Kiralama ??lemleri Devir ??lemleri Yard?mc? D?kümanlar Mevzuat Organize Sanayi B?lgeleri Kanunu Organize Sanayi B?lgeleri Uygulama Y?netmeli?i L?SANSSIZ ELEKTR?K üRET?M? Lisanss?z elektrik üretimi i?in istenilen belgeler Lisanss?z elektrik üretimi yapan firmalar Lisanss?z üretim ba?vurular?na ili?kin ba?lant? kapasitesi durum tablosu BA?KANDAN MESAJ TANITIM V?DEOSU BüLTENLER?M?Z MART 2017 ESK? SAYILAR Ba?lant?lar 1 – Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl??? 2 – Organize Sanayi B?lgeleri üst Kurulu?u (OSBüK) ULA?IM KOLAYLI?I GüNCEL Elektrik Da??t?m Bedeli De?i?ikli?i EPDK' n?n 28.12.2015 tarih 5993/1-152 say?l? karar? uyar?nca Ba?kent OSB'nin 2016 y?l? Elektrik Da??t?m Bedeli SANAY? abonelerimiz i?in 1,908 Kr?. SANAY? HAR?C? abonelerimiz i?in 3,712 Kr?. olarak onaylanm??t?r. Tüm Kat?l?mc?lar?m?za duyurulur. 01.04.2016 - 31.03.2017 tarihleri aras?nda elektrik birim fiyat? SANAY? tarifesi i?in, sabit 0,1655 TL/kWh B?LGE HAR?TASI ? HER HAKKI SAKLIDIR ? 2009 | BA?KENT ORGAN?ZE SANAY? B?LGES? | S?TE SAYACI: 35,139

baskentosb.org Similar Website

Domain Site Title
akhisarosb.org.tr Akhisar Organize Sanayi B?lgesi
ortaklarosb.org.tr Ortaklar Organize Sanayi B?lgesi
orduosb.org Ordu Organize Sanayi B?lgesi
iskenderunosb.org.tr ?skenderun Organize Sanayi B?lgesi
idosb.org.tr ?stanbul Dudullu Organize Sanayi B?lgesi
s2osb.org.tr Sakarya 2. Organize Sanayi B?lgesi : - S2OSB
antalyaosb.org.tr Antalya OSB | Antalya Organize Sanayi B?lgesi
paosb.org PAGDER&ASLAN ?zel Organize Sanayi B?lgesi
gosb.com.tr Gebze Organize Sanayi B?lgesi (GOSB)
salihliosb.org.tr Salihli OSB - Salihli Organize Sanayi B?lgesi
incesuosb.org.tr ?ncesu Organize Sanayi B?lgesi -KAYSER?- Featured Content Slider
erzincanosb.com Erzincan Organize Sanayi B?lge Müdürlügü
eis.com.tr Eczac?ba?? ?la? Sanayi
hosab.org.tr HOSAB Hasana?a Organize Sanayi Müdürlü?ü
tr52.org Konya-Karaman TR52 B?lgesi 2023 Vizyonu
kosbas.com.tr Kosba? - Kocaeli Serbest Ticaret B?lgesi - Kocaeli Serbest B?lgesi Kurucu ve ??leticisi A.?.
baskentradyator.com Ba?kent Radyat?r - Ba?kent Kaynak
baskentotocam.com.tr :: BA?KENT OTO CAM ::